សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្មាំរកា នព្វស័ក

Source link

x

Check Also

Chinese arrested in VoIP scam

Chinese nationals wait for questioning ...

ហ៊ុន​ សែន​ប្រកាស​ប្រាក់ឈ្នួល​ ​អប្បបរមា​ដល់​កម្មករ​កាត់​ដេរ​ឆ្នាំ​២០១៨​ ​មុន​ការ​សម្រេច​របស់​គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សា​ការងារ

លទ្ធផលនឹងមិនខុសគ្នារឿងនិស្សិតវាស់ដីមុនការបោះឆ្នោតនោះឡើយ? ~Reader លោក កាំង ម៉ូនីកា ...