នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោត!

ដោយក្តីគោរពពីចម្ងាយ ដល់អ្នកស្រី​ Kethya Sean បើពុំយល់ទាស់ទេនោះ សូមរកបទណាមួយច្រៀងជូនបងប្អូនខ្មែរយើងស្ដាប់នូបទនេះមួយផង​ ។  សូមអរគុណទុកជាមុន!
Source link

x

Check Also

Slain peacekeepers returned

Military officials carry the coffin ...

បោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ…

Source link